Please select language  Please select language  Please select language


Szerb - Magyar Kulturális-híd építése
You are here:  Home / Rec kritike

Rec kritike

 

Stanko Ž. Šajtinac:


Drevna , koliko i izazovna, ali i zahtevna, koliko i primamljiva, akvarelska likovna tehnika barem je u ne?emu posve izdvojena. To, što ovu ?aroliju sa rastvaranjem pigmenta u vodi ?ini tako posebnom je visok stepen senzibilnosti i koncentracije, koji ona traži od umetnika. U hitrini poteza akumulirani su svi elementi likovnog jezika, ali i dnevni, ?esto trenutni preseci umetnikove mašte, otisci njegovih iskustava i raspoloženja, a ponajviše, reklo bi se, ?itavi nizovi najintimnijih dijaloga koje on može da vodi sa podatnom belinom papira. U nekoj vrsti zanosa, koja trpi jedino opsolutnu iskrenost, akvarelista li?i na zato?enika sopstvene metafizi?ke avanture, ?iju omamu prihvata i kao svoj jedini mogu?i stvarala?ki usud.

Tragom svog li?nog sentimenta, zapravo, mogu?eg odgovora na ve?no slikarsko pitanje, gde je klju? za otkrivanje prirode i stvarnosti, i Laco Janko ve?duže vreme provodi li?ni dijalog sa akvarelom, uporno, dosledno, uspešno. Neopuštaju?i se u slikanje urbanih kompozicija i prizora. Laco je, u svojoj zavodljivoj akvarelisti?koj poemi, sav i duboko usredsre?en na pleneristi?ko osmatranje prirode, prevashodno zavi?ajnog okruženja, ali sa vidljivim i snažnim imputima onog što je doživljeno još u detinjstvu. Ta lirski intonirana opreznost u kompozicijskoj redukciji dovodi to toga, da je na njegovim slikama dnevno svetlo, mada dekodirano hitrim potezom, uvek hromatski lazurno i neoptere?eno, a ravni?arsko tlo, žitno polje, lenja panonska reka, tek uo?livji salašili skriveni puteljak samo logi?ni balans u ukupnoj kompoziciji. Na ve?im formatima izbirljiv u motivu i koloritu, na minijaturama posebno nadahnut i delikatan, akvarel Laco Janka lako se pamti. On je neoptere?en ja?im lomovima forme (toliko karakteristi?nim za najaktuelniji pristup ovoj tehnici) ali je uo?ljiv njegov nagon radoznalca i hroni?ara, posebno tamo gde se smelo upušta u tretman maglovite atmosfere, ili stešnejog, difuznog svetla na radovima sa bogatijom florom.

Ova izložba nedvosmisleno dokazuje da se Laco Janko odlikuje izuzetnom voljom u samopotvr?ivanju, predanoš?u doslednom definisanju svog osobenog slikarskog jezika, i nekom, valjda uro?enom obavezom duga prema trajnom zapisu li?nog zavi?ajnog nasle?a.

A ono je, sa primetnim viškom neba i vode, toliko saobrazno vokaciji umetnika punokrvne panonske melanholije i njenog setnog, gotovo romanti?arskog is?itavanja.
 

Mr slikarstva Pal De?ov:

…Janko Laco pokazuje jedno zavidno poznavanje ove tehnike, gde se slobodno može re?i da su slu?ajnosti svedene na minimum, mada je u ovoj tehnici likovnog izražavanja , slu?ajnost kao kona?no rešenje, više mogu?e nego u nekim drugim tehnikama. Bojene površine su uspešno rešene, kompozicija je klasi?na, ali i pored toga se može uvideti jedna sigurnost u izražavanju…
 

Marijan Baroš, akademski slikar:

…Autor pokazuje istan?ano vladanje akvarelom kao i ose?anje za kolorit…

 


Jasmina Tutorov, istori?ar umetnosti viši kustos Savremene galerije u Zrenjaninu:

 …Laco Janko je ?etkicom i bojom uspostavio prisan kontakt sa vojvo?anskim pejsažom…me?utim, draž ove izložbe su minijature u akvarelu. Autor koristi majušne akvarel fleke koje, kao nekim ?udom oblikuje u realisti?ki pejsaž. Ti minijaturni pejsaži imaju u sebi spontanost, prozra?nost i lako?u, sve ono što ?ini dobar akvarel…

 Dr. Laslo Koš?al, istoricar umetnosti:

 ... Umetnik na svojim pejsažima svira kao na emocionalnom instrumentu sa više žica. Ako pogledamo sliku po sliku , na svakoj od njih možemo da dodirnemo po jednu žicu tog instrumenta. Oslikava i one trenutke koji se doga?aju u našem unutrašnjem svetu. Na majstorski ura?enim slikama, dakle ne vidimo samo spoljne pejsaže, ve? i unutrasnje slike, raspoloženje ...
(Izlozba - Vonyarcvashegy, 16. 05. 2006.)


 

Dr. Gaal Ida, istoricar umetnosti:


„…Umetnost Laco Janka prikazuje jednu zaokruzenu celinu, posto se iskljucivo bavi pejsazima. Za izrazavanje ove teme, od mnogobrojnih slikarskih tehnika, izabrao je tehniku akvarela koja zahteva relativno brz rad. Izvanredno je savladao tehniku upravlanja vodenim bojama, koje su izrazito pogodne za snimanje karakteristika, lepote i atmosfere pejsaza. Laco Janko sve to daje kroz trenutne osecaje i raspolozenja, procisceno licnim utiskom.
 Lezerna, lirska atmosfera njegovih slika svedoci o veoma intimnom odnosu umetnika i vojvodjanskog pejsaza. Na njegovim pejsazima cesto se pojavljuju vodene povrsine zaokruzene priobalskim rastinjem, a za temu svojih slika rado bira i zimski pejsaz. Verovatno mu izazov predstavlja monohromna belina zime koju izražava bojama, sto zaista nije lak zadatak. Laco Janko u svom slikarstvu ostaje na tlu realizma i tradicionalnim slikarskim postupcima u kojima moze da se izrazi na pravi nacin.”

(Izlozba - Komarno, 15. februar 2008.)Stanko Ž. Šajtinac:

 Otvaranje izložbe Julijane Ileš Major i Janka Laca u Galeriji „Crnjanski“ u Beogradu - 11.02.2009.
                                                        (izvodi)
 
„… Dame i gospodo,
       Kao Bana?anima, s radoš?u i uvažavanjem dolazimo u ovu galeriju, s nadom i željom da
vam na primeru zajedni?ke izložbe slika Julijane Ileš Major, umetnika iz Ma?arske, i Janka Laca iz Zrenjanina, na najo?igledniji na?in demonstriramo zna?aj i vrednosti nedavno uspostvljenog „mosta kulture“ izme?u Ma?arske, Rumunije i Srbije, sa proširenim akcijama i na nekoliko drugih zemalja centralne Evrope. Na ovoj izložbi, kao pozvani „šeta?“ po ovom mostu, pozvana je i akademski slikar, Tanja Nikolajevi? Veselinov iz Beograda, koja, samim motivom na svojoj slici, upe?atljivo dokazuje svoj pozitivan sud o ovom me?unarodnom kulturnom projektu…
„…  Janko Laco i njegovih tridesetak odabranih akvarela, daju dominantni ton izložbi, neku nežnu i lirsku potku, za sve one, koje uzbu?uje sudar neba i horizonta nad ravni?arskim predelima. Kao ve? dokazani majstor ove likovne tehnike, Laco na primerima jednog istog motiva suvereno varira svoju koloristi?ku paletu, od monohromatskih podse?anja na sepiju, do potpuno oslobo?ene i bogate bojene supstance. Ponekad i sa istraživa?kim efektima lazurnih eksplozija u do?aravanju vizuelne snage prirode i njenih fenomena…“
„… Sasvim suprotan slikarski postupak predstavqa nam dvanaest slika Julijane Ileš Major, ali i takav, kao dezintegracija osnovnih slikarskih principa zarad jedne nove materijalizovane i vizuelne strukture, ima odre?enih veza i sa slikama Janka Laca. Naime, re? je o vrlo sli?nom
narativnom diskursu, prisutnog kod oboje autora, ali iskazanog na razli?ite na?ine. Kod Laca je on eksplicitan, direktan, a kod Ileš – Majorove, skriven pod snažnim pikturalnim nanosima
i simbolima…“
 


Print | Laco Art. © 2006-2018 | Created by Netkey | Best view by Internet Explorer7 or Firefox3